Zaproszenie do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulicy Saperskiej

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulicy Saperskiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulicy Saperskiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Zakres opracowania:

 • Saperska – odcinek 36 m. – słupy + lampy – 1 szt. (od działki nr 596/1  do działki nr 595/3);
 • Saperska – odcinek 35 m. – słupy + lampy – 1 szt. (od działki nr 617/2   do działki nr 621/1.

3. Dokumentacja (dotyczy obydwu odcinków) powinna zawierać:

 • projekt budowlany (składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego) branży elektrycznej i  elektroenergetycznej – 4 egz.;
 • projekt wykonawczy branży elektrycznej i  elektroenergetycznej – 4 egz.;
 • przedmiar robót (na każdy punkt oddzielenie) - 2 egz.;
 • kosztorysy inwestorskie (na każdy punkt oddzielenie) - 2 egz.;
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  4 egz.;
 •  informacja BiOZ – 2 egz.;
 • mapa do celów projektowych (jeżeli będzie wymagana);
 • uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów linii oświetleniowych lub ich zabezpieczenia;
 • wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów i inne opracowania niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
 • inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD - część opisowa, rysunki w formacie PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej.

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

6. Wykonana dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dokumentację należy opracować również w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

 • opisywania proponowanych produktów, materiałów, urządzeń lub usług w sposób, który nie utrudni uczciwej konkurencji, w szczególności przez brak wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" – w tym przypadku Projektant zobowiązany jest do:
  1. przedstawienia uzasadnienia braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób,
  2. wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;
 • w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych: produktów, materiałów, urządzeń lub usług równoważnych, -  wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania wskazanych kryteriów oceny równoważności;
 • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych - 7 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.

8. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

 Uwaga!

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i spotkania z Zamawiającym oraz przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu zapoznania się z warunkami w terenie i dokładnego wykonania dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu każdej linii oświetlenia ulicznego.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

 • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia do projektowania w branży: elektroenergetycznej

 - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, tj.:

Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.

Najwyżej oceniony Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego kopie dokumentów (w wersji cyfrowej):

 • potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami elektroenergetycznej, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego
 • dowody (np. referencje), potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego.

III. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2023r.

IV. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania, na adres zzp@ostrowmaz.pl  

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zzp@ostrowmaz.pl  do dnia 27.03.2023r. na formularzu oferty – załącznik nr 1.

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 • w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl
 • w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

    • Zaproszenie do składania ofert PDF
    • Formularz oferty (DOC, PDF)
    • Wzór Umowy PDF
    • Szkice z lokalizacją PDF
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-03-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2023-03-21 15:23:41)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki