Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego wraz z doradztwem

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z doradztwem w zakresie kierunków rozwoju i wyboru optymalnego wariantu modernizacji, sporządzenie dokumentacji technicznej/projektowej w oparciu o wybrany wariant modernizacji oraz przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z doradztwem w zakresie kierunków rozwoju i wyboru optymalnego wariantu modernizacji, sporządzenie dokumentacji technicznej/projektowej w oparciu o wybrany wariant modernizacji oraz przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zakres i forma Dokumentacji:

 • Przedmiot umowy obejmuje wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego zawierających:
  1. Inwentaryzację stanu istniejącego i ocenę stanu technicznego:
   1.  ilość opraw,
   2.  moc opraw, typ (jeśli znany) rodzaj źródła,
   3.  typ, rodzaj słupów oświetleniowych,
   4.  typ, rodzaj wysięgników,
   5.  ocena opisowa stanu technicznego latarni, opraw oświetleniowych i pozostałych elementów systemu oświetlenia ulic,
   6.  rodzaj, typ nawierzchni, geometria ulic, geometria zawieszenia opraw:
    • wartość zabezpieczania przedlicznikowego (wartość, typ),
    • ocena stanu technicznego szafy zasilającej wg przydatności do dalszej eksploatacji,
    • typ i rodzaj urządzenia sterującego oświetleniem,
    • dokumentacja fotograficzna szaf (zdjęcia z zapisanymi danymi z lokalizacji GPS),
   7. szkice, plan, graficzne rozmieszenie oświetlenia na mapie planie Miasta;
  1. Przedstawienie minimum dwóch koncepcji modernizacji:
   1. przedstawienie koncepcji (wstępnej) modernizacji „ekonomicznej”: mały nakład inwestycyjny  „mniejsze” efekty (rodzaj, typ opraw, barwa światła, sposób sterowania i zarządzania redukcją mocy,  koszty eksploatacji na okres 10 lat),
   2. przedstawienie koncepcji (wstępnej) modernizacji „efektywnej”: duży nakład finansowy maksymalnie duże oszczędności  (rodzaj, typ opraw, barwa światła, sposób sterowania i zarządzania redukcją mocy, koszty eksploatacji na okres 10 lat);
  2. Analiza ekonomiczno-ekologiczna (analiza zmniejszenia zużycia energii) na podstawie danych:
   1.  z faktur,
   2.  ze średniej mocy opraw przed i po modernizacji

- w oparciu o ww. koncepcję ekonomiczną i efektywną;

  1. Szacunkowe wyliczenie efektu ekologicznego i ekonomicznego (wstępne wyliczenia ogólne dla wybranych koncepcji w celu określenia oczekiwanych wartości zmniejszenia emisji CO2).
 • W zakresie umowy (na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego) należy wykonać:
  1.  Projekt modernizacji oświetlenia w tym:
   1. projekt oświetleniowy - obliczenia fotometryczne, dobór opraw, optyki, barwy w oparciu o normę PN-EN 13201,
   2. zestawienia demontażu i montażu podstawowych materiałów jak oprawy oświetleniowe, wysięgniki dla opraw, przewody wysięgnikowe (słupowe), gniazda bezpiecznikowe, zaciski prądowe itp.,
   3. dobudowy opraw w istniejących obwodach oświetlenia ulicznego (nie przewiduje się budowy nowych odcinków oświetlenia w ramach wykonania projektu modernizacji),
   4. lokalizacja na mapie zasadniczej w skali 1:2000/5000 lub innym podkładzie mapowym umożliwiającym identyfikacje lokalizacji oświetlenia;
  2. Projekt lub Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zakresu koniecznych robót dotyczących szaf układów zasilania i sterowania oświetleniem:
   1. Projekt lub Program ma uwzględniać:

- stan szafy,

- konieczność wymiany szafy lub wyniesienia szafy z obiektu PGE S.A.,

- potrzeby i możliwości zamontowania kompensacji mocy biernej,

- konieczność instalacji urządzeń sterowania mocą opraw oświetleniowych,

- zestawienia zakresu wymiany i wyniesienia według lokalizacji obiektu,

   1. ocena, analiza oraz kosztorysy szacunkowe prac polegających na wyniesieniu punktów zasilania i sterowania z trafostacji (kosztorys lub zestawienie kosztów, mapa do celów opiniodawczych, warunki techniczne – Zakład Energetyczny);
  1. Analiza efektu ekologicznego i ekonomicznego - obliczenia efektu zmniejszenia emisji  CO2  zgodnie opracowaniem pkt 1 i 2;
  2. Specyfikacja techniczna wykonania, odbioru robót, specyfikacja materiałowa;
  3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót lub zestawienie planowanych kosztów projektowych i planowanych kosztów wykonania robót budowlanych - zgodnie z Projektem lub Programem Funkcjonalno – Użytkowym i uzgodnionym z Zamawiającym zakresem inwestycji;
  4. informacja BiOZ (jeżeli będzie wymagana);
  5. uzgodnienia właściwych organów, zgody, pozwolenia, warunki techniczne (jeżeli będą wymagane);
  6. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.
 1. Zakres umowy obejmuje również doradztwo przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (określenie i opis wybranych zadań do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opis warunków udziału w tych postępowaniach).
 2. Wykonawca zapewni w ramach umowy analizę oraz przygotowanie kosztorysów i przedmiarów pod względem możliwości podzielenia na etapy (w szczególności w przypadku braku środków finansowych na wykonanie całości zadania w jednym roku budżetowym).

5. Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD - część opisowa, rysunki w formacie PDF, kosztorysy i przedmiary w formie edytowalnej.

6. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna obejmować infrastrukturę oświetleniową ulic według stanu z inwentaryzacji. Dokumentacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury oświetleniowej. Dokumentacja winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. Wykonana dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

8. Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. opisywania proponowanych produktów, materiałów, urządzeń lub usług z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, producentów sprzętu lub produktów. W przypadku określonym w art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Projektant zobowiązany jest do:
  1. przedstawienia uzasadnienia braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób,
  2. wskazania Zamawiającemu przykładów co najmniej dwóch producentów materiałów, produktów lub urządzeń,
  3. wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności,
  4. dopisania wyrazów ,,lub równoważny'' przy wskazaniu znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu;
 2. w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych: produktów, materiałów, urządzeń lub usług równoważnych, -  wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania wskazanych kryteriów oceny równoważności;
 3. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z Dokumentacją, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych - 7 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.

9. Wykaz i liczbę punktów świetlnych/opraw oświetleniowych zawiera załącznik nr 5 (obecnie około 2681 sztuk - ilość ta jest wartością orientacyjną, nie obejmuje m.in. instalacji elektrycznych z nowymi punktami świetlnymi. Faktyczna ilość punktów świetlnych/opraw oświetleniowych +/- 5% w stosunku do orientacyjnej ilości).

10. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobą/ami posiadającą/ymi: uprawnienia do projektowania w branży elektroenergetycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego;

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, tj.:

Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dla min. 2000 szt. punktów świetlnych każda.

III. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2023 r.

IV. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy załączyć:

 1. Wykaz osób;
 2. Wykaz usług;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dysponowania projektantem branży elektroenergetycznej, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego;
 4. kopie dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie usług.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz
z doradztwem. NIE OTWIERAĆ przed
10.05.2023r. godz. 12.20”.

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10.05.2023r. do godz. 12.00.

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

IX. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani  Małgorzata Rosińska, tel. (29) 679-54-61,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

    1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
    2. Formularz oferty (DOC, PDF)
    3. Wzór Umowy (PDF)
    4. Wykaz osób (DOC, PDF)
    5. Wykaz usług (DOC, PDF)
    6. Wykaz punktów świetlnych (PDF)

Ostrów Mazowiecka, 28.04.2023r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

oraz POWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z doradztwem w zakresie kierunków rozwoju i wyboru optymalnego wariantu modernizacji, sporządzenie dokumentacji technicznej/projektowej w oparciu o wybrany wariant modernizacji oraz przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

 1. Czy oprawy przewidziane do modernizacji i będące własnością Miasta Ostrów Mazowiecka są zainstalowane na słupach linii niskiego napięcia, których właścicielem jest PGE Dystrybucja?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

 1. Czy Urząd Miasta posiada warunki wykonania modernizacji na słupach należących do PGE Dystrybucja wydane przez RE Wyszków? Jeżeli tak to proszę o ich udostępnienie na stronie postępowania.  

Zamawiający nie posiada warunków wydanych przez RE Wyszków.

 1. Czy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy również przewidzieć dokonanie uzgodnień dotyczących wymiany opraw na słupach należących do PGE Dystrybucja.

Nie ma lamp należących do PGE Dystrybucja S.A.

 1. Czy na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka są obszary objęte ochroną konserwatorską a jeżeli tak czy na tych obszarach jest przewidziana modernizacja oświetlenia i czy należy uzgodnić dokumentację projektową w tym zakresie z konserwatorem zabytków?  

Na terenie miasta występuje strefa ochrony konserwatorskiej, która zgodnie z Zarządzeniem Nr 140a/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrów Mazowiecka nosi nazwę Historycznego układu urbanistycznego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać niezbędne opinie, zgody lub inne dokumenty.

 1. Czy dokumentacja projektowa ma również obejmować modernizację szaf układu zasilania
  i sterowania oświetleniem ulicznym i czy Zamawiający posiada wiedzę na temat szacunkowej ilości szaf przewidzianych do modernizacji?

Dokumentacja ma obejmować modernizację szaf układu zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym. Łączna ilość szaf: około 79, z czego około 30 wymaga wyniesienia z obiektów PGE.

 1. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na modernizację oświetlenia zainstalowanego na obiektach własności PGE Dystrybucja S.A. ? Warunki takie mogą decydować zarówno o zakresie wymaganych robót, uzgodnień jak i mają wpływ na termin wykonania dokumentacji.

Patrz odpowiedź na pytanie w punkcie 2.

 1. Czy inwentaryzacja punktów świetlnych powinna być wykonana w technice geoinformatycznej zbierania informacji z terenu – GIS?

Tak. Zamawiający prosi również o udostępnienie oprogramowania do przeglądania danych oraz przeszkolenie dwóch  pracowników z obsługi programu.

II. Powiadomienie o zmianie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 10.05.2023r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023r. o godz. 12:20.

Odpowiedzi do pobrania (PDF)


Ostrów Mazowiecka, 28.04.2023r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (2)

Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z doradztwem w zakresie kierunków rozwoju i wyboru optymalnego wariantu modernizacji, sporządzenie dokumentacji technicznej/projektowej w oparciu o wybrany wariant modernizacji oraz przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

 1. Czy Zamawiający wymaga inwentaryzacji pustych słupów w ciągach oświetleniowych do ewentualnych dowieszeń?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

 1. Czy Zamawiający przewiduje dobudowę nowych punktów świetlnych czy tylko dowieszenia opraw na pustych słupach w ciągach oświetleniowych w celu spełnienia normy oświetleniowej?

Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 lit. c) Zamawiający wymaga dobudowy (dowieszenia) opraw
w istniejących obwodach oświetlenia ulicznego. Nie przewiduje się budowy nowych odcinków oświetlenia w ramach wykonania projektu modernizacji.

 1. Jaka jest ilość szaf do zinwentaryzowania? Jeśli szafy są w majątku Gminy czy Zamawiający udostępni klucze oraz zapewni wsparcie elektryka?

Ilość szaf została wskazana w poprzednich odpowiedziach. Zamawiający udostępni klucze oraz zapewni wsparcie elektryka.

 1. Czy w ramach zadania są obszary objęte ochroną konserwatora zabytków i czy wymagane są konsultacje w tym zakresie?

Informacja została udzielona przez Zmawiającego  w poprzednich  odpowiedziach.

Odpowiedzi do pobrania cz. 2 (PDF)


Ostrów Mazowiecka, 04.05.2023r.

WYJAŚNIENIA

Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z doradztwem w zakresie kierunków rozwoju i wyboru optymalnego wariantu modernizacji, sporządzenie dokumentacji technicznej/projektowej w oparciu o wybrany wariant modernizacji oraz przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 3, której udzielił w dniu 28.04.2023r.:

 1. Czy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy również przewidzieć dokonanie uzgodnień dotyczących wymiany opraw na słupach należących do PGE Dystrybucja?

Nie ma lamp należących do PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest uzyskanie warunków technicznych z PGE dotyczących wymiany opraw  należących do Miasta na słupach  będących własnością PGE.

Wyjaśnienia do pobrania (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-04-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2023-04-25 14:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2023-05-04 13:55:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki