ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 27/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się cenę w kwocie 900,00 zł brutto za jeden miesiąc, za dzierżawę 60 m² terenu Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej, na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana Cezarego Truszkowskiego w zakresie dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci pod nazwą ELEKTRO Cezary Truszkowski z siedzibą w Rogóźni 40 B, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591629241.

2. Ustala się okres trwania dzierżawy od dnia 01.05.2023 r. do 31.08.2023 r.

3. Mapka z zaznaczeniem dzierżawionej części terenu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-03-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-05-12 12:43:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-05-26 13:25:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki