Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 24 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 maja 2023 r.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2024 – 2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru ( art. 162 § 1 u. p. s. ).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 693 ze zm.) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi, przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

          Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie kandydatów na ławników składa się do rady gminy.

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybierać będzie:

 1. Dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 7 ławników ( Wydział Cywilny – 6 ławników, Wydział Karny – 1 ławnik)
 2. Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej – 1 ławnik - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 roku w godz. 800 – 1600
w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66.

Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta lub na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
(2023-05-24)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-05-25 12:12:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-05-25 12:20:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki