Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października  2023 r.

  1. Tryb zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zasady powoływania tych komisji oraz wzory zgłoszeń reguluje Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego ze zmianami (M.P. poz. 267 ze zmianami).
  2. Czynności związane z powoływaniem komisji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka wykonują Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I, urzędnik wyborczy i Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka działający w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
  3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
  4. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
  5. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione.
  6. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).
  7. Wzory zgłoszeń można uzyskać w Kancelarii Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 i na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r.”
  8. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka  przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 w godz. 800 – 1600   do dnia 15 września  2023 r. włącznie.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-08-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-08-30 15:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2023-08-30 15:10:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki