POSTANOWIENIE NR 102/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Ostrów Mazowiecka do stanu faktycznego

POSTANOWIENIE NR 102/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Ostrów Mazowiecka do stanu faktycznego

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:
§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Miasta Ostrów Mazowiecka, ustalony uchwałą Nr XLV/339/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3544 i z 2023 r. poz. 6058).
§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka, Wojewodzie Mazowieckiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 4. Na postanowienie Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I 
/-/ Kamil Skwiot

Wytworzył:
Kamil Skwiot
(2023-08-31)
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-09-06 14:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki