Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów M

Zarządzenie Nr 89/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w okresie od 1 sierpnia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/233/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Miasta

/-/ Hubert Betlejewski

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Druk wniosku w formie edytowalnej

 

 

Wytworzył:
Hubert Betlejewski
(2024-06-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2024-06-21 13:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki