Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

 2. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2018 r., poz. 13072).

 3. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2018 r., poz. 13073).

 

Przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosek jest opiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3. Komisja wydaje opinię o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z zasadami określonymi w w/w aktach prawnych, w formie postanowienia.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami

 

Załączniki

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywieniu  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021).

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

tel. 29 679 54 50

 

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust. 2 i ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych opłaty wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;

 • 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 • 2100 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:

 • do 31 stycznia,

 • do 31 maja,

 • do 30 września.

 • lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Opłat można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

 

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie).

 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Tryb odwoławczy

 1. Na podstawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miasta, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydaje postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2021-10-22 15:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2021-10-22 15:04:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki