Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika: Grażyna Reluga

Tel: (29) 679-54-77 pokój nr 3

Zastępca Kierownika: Beata Rewkowska

Tel: (29) 679-54-39 pokój nr 2a

Ewidencja ludności:

Tel: (29) 679-54-25 pokój nr 4
Tel: (29) 679-54-72 pokój nr 5

Dowody osobiste:

Tel: (29) 679-54-24 pokój nr 4

Akty stanu cywilnego:

Tel: (29) 679-54-37 pokój nr 5
Tel: (29) 679-54-72 pokój nr 5

 

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w systemie elektronicznym:

a) rejestracja urodzenia i występowanie o nadanie numeru PESEL,

b) rejestracja małżeństwa,

c) rejestracja zgonu;

2) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;

3) przekazywanie informacji statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów;

4) występowanie o zmianę numeru PESEL;

5) przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań;

6) przyjmowanie innych oświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

7) wydawanie zaświadczeń:

a) potwierdzających uznanie ojcostwa,

b) o stanie cywilnym,

c) o przyjętych sakramentach,

d) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

e) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

f) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

8) migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego;

9) prowadzenie korespondencji z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

10) dokonywanie wzmianek dodatkowych przy aktach stanu cywilnego na podstawie: prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzanych przez kierowników USC lub konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa niewymagających uznania, innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;

11) zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego;

12) przyjmowanie zapewnień, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa;

13) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;

14) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania;

15) prowadzenie postępowań dotyczących uznawania orzeczeń państw obcych na podstawie przepisów kpc, Brukseli IIa i umów międzynarodowych;

16) wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

17) sprostowanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego w formie czynności materialnotechnicznej;

18) realizacja wniosków dotyczących wpisania lub odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;

19) realizacja wniosków dotyczących zarejestrowania aktu stanu cywilnego w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane;

20) realizacja wniosków dotyczących odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia, zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego;

21) realizacja wniosków dotyczących wpisania do ksiąg stanu cywilnego wypisów aktów stanu cywilnego sprzed 1 stycznia 1946 r. wydanych przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części, a także gdy urząd stanu cywilnego nie posiada księgi, z której został sporządzony wypis;

22) wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych oraz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego;

23) wydawanie decyzji o odmowie wydania odpisów z aktów stanu cywilnego;

24) poświadczanie przez kierownika USC, za zgodność z oryginałem, dokumentów z akt zbiorowych;

25) obsługa zleceń w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego;

26) aktualizacja danych w rejestrze PESEL;

27) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o akty stanu cywilnego;

28) prowadzenie archiwum USC;

29) konserwacja ksiąg stanu cywilnego;

30) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rejestracji stanu cywilnego;

31) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i bieżące rozliczanie ich zużycia;

32) przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

33) bieżąca aktualizacja kart informacyjnych dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego;

34) organizacja uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego;

35) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i repatriantów;

36) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą prawo oświatowe oraz wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony;

37) prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów i referendów;

38) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców;

39) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

40) nadawanie i zmiana numeru PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności; 41) prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej w rejestrach mieszkańców i rejestrze PESEL;

42) przyjmowanie zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli RP i cudzoziemców;

43) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności;

44) aktualizowanie danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców poprzez wyjaśnianie niezgodności danych znajdujących się w tych rejestrach;

45) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu;

46) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną meldunkową;

47) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji ludności;

48) prowadzenie archiwum ewidencji ludności;

49) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i weryfikacja pod kątem kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL prowadzonym w systemie informatycznym;

50) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

51) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

52) wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, w związku z wymianą z powodu upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

53) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w zakresie wynikającym z ustawy o dowodach osobistych;

54) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

55) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

56) aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych poprzez wyjaśnianie niezgodności znajdujących się w tym rejestrze;

57) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dowodów osobistych;

58) prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych;

59) organizacja uroczystości z okazji 100 – lecia urodzin.

Wytworzył:
(2012-01-01)
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-07-07 16:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniaszek Edyta
(2022-07-12 13:26:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki