Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz

Funkcję Burmistrza sprawuje Pan Hubert Betlejewski
Tel: (029) 6795421

Zadania Burmistrza

Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.

Burmistrz zapewnia w szczególności:


1. w zakresie funkcjonowania Urzędu:

1/ skuteczne wypełnianie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji obsługi obywateli, służb publicznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

2/ wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg oraz innych sygnałów od społeczeństwa,

2. w zakresie wykonywania swoich zadań jako jednoosobowego organu wykonawczego:

1/ przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta, w tym projektu budżetu miasta,
2/ wykonywanie uchwał Rady Miasta oraz realizowanie innych postanowień w sprawach ustawowo i statutowo włączonych do zakresu władczej właściwości Rady Miasta,
3/ przygotowywanie materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych dla działania RM i jej komisji,
4/ terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski,
5/ stwarzanie organizacyjnych i materialno - technicznych warunków działalności RM i jej komisji,
6/ informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej i wykorzystywaniu środków budżetowych oraz innych aktów prawa miejscowego, gdy wymagają tego przepisy prawa miejscowego lub inne akty prawne powszechnie obowiązujące,
7/ wykonywanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
8/ realizację zadań w zakresie:

a/ wykonywania budżetu,
b/ gospodarowania mieniem komunalnym,

9/ kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i realizacja zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta,

3. w zakresie wykonywania zadań organu sprawującego nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Burmistrzowi:

1/ należyte funkcjonowanie i rozwój instytucji użyteczności publicznej, społecznej, technicznych służb publicznych, a także należyte funkcjonowanie i rozbudowę urządzeń komunalnych i innych urządzeń technicznych powszechnego użytku w mieście,
2/ stosowanie przewidzianych w odrębnych przepisach instrumentów oddziaływania na zakłady i jednostki budżetowe oraz inne podmioty podporządkowane Burmistrzowi,
3/ prowadzenie aktywnej polityki kadrowej oraz doskonalenia kadr kierowniczych, jak też dokonywanie ocen kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
4/ sprawowania kontroli oraz egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,

4. w zakresie organizacji pracy w Urzędzie:

1/ należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli,
2/ określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy wydziałów (innych równorzędnych jednostek organizacyjnych) Urzędu,
3/ organizację kontroli wewnętrznej,
4/ realizację polityki kadrowej w Urzędzie, w tym dokonywanie oceny jego pracowników,
5/ przestrzeganie dyscypliny pracy.

Burmistrz w szczególności:

1)sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez naczelników wydziałów oraz samodzielne stanowiska pracy,
2)kieruje polityką kadrową oraz sprawuje zwierzchnictwo służbowe wobec osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska w Urzędzie, z zastrzeżeniem art.4 § 2 ust.2.
3)nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych,
4)sprawuje nadzór nad działalnością Straży Miejskiej.

Burmistrza, w czasie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Burmistrza.

Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Burmistrza Miasta

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-06-28 13:01:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2024-05-10 15:24:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki