Podatek od środków transportowych

                    PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Od 01.01.2024r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych, które zostały określone Uchwałą  Nr XLI/355/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


1. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i  wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
  • autobusy.

   Właściciele środków transportowych zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1  DT-1/A) do dnia 15 lutego roku podatkowego. W przypadku nabycia, zbycia lub czasowego wyrejestrowania pojazdu podlegającego opodatkowaniu termin złożenia deklaracji lub korekty upływa 14  dni od chwili zdarzenia.


2. Miejsce złożenia dokumentów
    Kancelaria Urzędu – pokój Nr 1 w godzinach 8.00-16.00


3. Tryb odwoławczy
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii UM Ostrów Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00-16.00)
    Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


4. Jednostka odpowiedzialna
    Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.


5. Podstawa prawna
 

     Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U.2023,  poz. 70 t.j.)

     Uchwała nr XLI/355/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

     Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

     Uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

   

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U.2018, poz. 2436).
 


6. Terminy płatności:
     I rata - 15 luty

     II rata - 15 wrzesień

  
7. Wpłaty można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta
Nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-23 12:10:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2023-12-08 10:13:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki