Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:
Wykaz dokumentów:

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [Oryginał] /wniosek doc/
  2. Mapa zasadnicza [kopia]
  3. Mapa katastralna [kopia]
  4. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu [kopia, oryginał, uwierzytelniona kopia]
  5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [oryginał, uwierzytelniona kopia]
  6. Umowa na wykonanie uzbrojenia terenu [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
  7. Pełnomocnictwo [oryginał, uwierzytelniona kopia]
  8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [do wglądu, oryginał, uwierzytelniona kopia]

Informacje dodatkowe:

1. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1:2000) powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. Mapa powinna obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 metrów.

2. Do wniosku jest dołączane opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych

3. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane dołączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem. Taka umowa potwierdza spełnienie warunku wystarczającego uzbrojenia terenu dla zamierzenia budowlanego.

5. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 złotych).

Opłaty:

1. 107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z częścią 1, punkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 złotych. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. Opłaty skarbowej nie wymaga także ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

2. 17,00 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo.
W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy uiścić 17 zł opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

3. Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami )

Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji lokalizowanych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka jest Starosta Ostrowski z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68.

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-08-12 09:01:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki