Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Wymagane dokumenty:

Przygotowanie nieruchomości do zbycia odbywa się z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej jej nabyciem

Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, Burmistrza Miasta przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu formie, wysokości i terminie.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1061). 
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty zamknięcia przetargu.
 6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
 7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Łączny termin postępowania wynosi ok. 3 miesięcy. Jednakże odpowiedź o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia udzielana jest w terminie 30 dni.
 9. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego Miasta (Burmistrz Miasta) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. 111

tel. 29 679 54 42

Podstawa prawna:

 • Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 08:39:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:06:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki