Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lokalu - druk do pobrania

Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:

 • koszty wyceny lokalu mieszkalnego i rzutów kondygnacji budynku,
 • koszty sporządzenia aktu notarialnego,
 • koszty sądowe,

            oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Z chwilą otrzymania wniosku. Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. występuje z wnioskiem do STAROSTY o wydanie zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu/domu jednorodzinnego, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków (zawarcie umowy sprzedaży) o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. Nr 111

tel. 29 679 54 42

Dodatkowe informacje:

 1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje ich najemcom.
 2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Maz. Z dnia 26 września 2007 r. w spr. określenia zasad sprzedaży Komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej oraz uchwale Nr XLIII/209/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany powyższej uchwały.
 3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną.
 4. Zasady przyznania bonifikat określa §4 ww. uchwały Rady Miasta.
 5. Zasady zapłaty ceny sprzedaży rozłożonej na raty określa §5  ww. uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna:

 • Art. 34 ust.1 pkt. 3 art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust.3, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
 • Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1892)
 • Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej.
 • Uchwała Nr XLIII/209/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-26 15:18:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:37:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki