☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Osób, które nie dopełniły obowiązku wymeldowania.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Tytuł prawny do lokalu – kserokopia i w oryginale do wglądu.
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Formularze/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

 
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:

 1.  przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział USC

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 1 (kancelaria Urzędu)

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00,

Termin załatwienia sprawy

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r., poz. 1397 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz.1546 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) po  okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu oraz dobrowolnie i trwale opuściła lokal.

 

Wytworzył:
Beata Rewkowska
(2018-01-02)
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-28 11:00:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadroga Jolanta
(2020-10-15 12:54:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389