Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 • prawomocne orzeczenie rozwodu ( do wglądu),

 • dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli powyższe oświadczenie osoba składa w innym urzędzie niż sporządzony jest akt małżeństwa.

Opłaty:

 • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11,00 zł.

 • zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

44892300080016730920000001

 • poprzez terminal płatniczy.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego,

 • dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka , Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29)679 54 50 wew. 437.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji, odmawiającej czynności, wydanej przez Kierownika USC Ostrów Mazowiecka przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Uwagi:

 • w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienie się orzeczenia rozwodu małżonek, rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

 • oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Wytworzył:
Wanda Wiśniewska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-10 09:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniaszek Edyta
(2022-07-04 13:18:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki