Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Miejsce złożenia dokumentów:

- dowolny urząd stanu cywilnego na terenie kraju
- Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

tel. (29) 679 54 50 wew.477, 437.

Podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego należy mieć ze sobą oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokonanym przez tłumacza przysięgłego). Do wpisania zagranicznego aktu niezbędny będzie również wypełniony wniosek - do uzupełnienia na miejscu. Na podstawie przedłożonych dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, zostanie sporządzony polski akt stanu cywilnego. Wnioskodawca otrzymuje jeden odpis zupełny tego aktu. Po wpisaniu aktu do ksiąg polskich można odbierać kolejne odpisy.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego Ostrów Mazowiecka),

- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski (dokonanym przez tłumacza przysięgłego). W przypadku posiadania przez wnioskodawcę oryginalnego aktu wielojęzycznego nie ma potrzeby tłumaczenia na język polski.

- ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

Dodatkowe informacje:

- druki wniosków dostępne są na miejscu,

- złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi,

- w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa istotnym jest, by wniosek podpisany był przez oboje małżonków- zgodnie z art. 106 Prawa o aktach stanu cywilnego: "Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa."

Opłaty:

- 50 zł - za wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,

- 39 zł - za uzupełnienie lub sprostowanie danych w polskim akcie stanu cywilnego,

- 39 zł - za wpisanie aktu stanu cywilnego cywilnego sporządzonego w państwie, gdzie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,

- 17 zł - za pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Płatności:

- w Kancelarii Urzędu Miasta – kartą płatniczą,

- przelewem na nr konta: 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Terminy:

- termin przewidziany na załatwienie sprawy - nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty można odebrać:

- osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w:

Urzędzie Stanu Cywilnego

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

- korespondencyjnie na podany przez siebie adres.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 709 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2070 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1904 ze zm.)

Wytworzył:
Wanda Wiśniewska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-10 09:44:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniaszek Edyta
(2022-07-06 15:09:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki