Księgi stanu cywilnego wpisy lub ich brak

Miejsce złożenia dokumentów:

- Urząd Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

tel. (29) 679 54 50 wew.477, 437

Wymagane dokumenty:
- podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego zaświadczenia – do wglądu.

Dodatkowe informacje:

- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego,
- o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku można zwrócić się drogą pocztową przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w zaświadczeniu stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; wymienione wyżej zaświadczenie może być również wydane na wniosek osób, które wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Opłaty:

- 26 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.

Płatności:

- przelewem na konto Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

- w Kancelarii Urzędu Miasta – kartą płatniczą,

- przelewem na nr konta: 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Terminy:

- termin przewidziany na załatwienie sprawy – nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty można odebrać:

- osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w:

Urzędzie Stanu Cywilnego

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

- korespondencyjnie na podany przez siebie adres.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 709 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.).

Wytworzył:
Wanda Wiśniewska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-10 09:52:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniaszek Edyta
(2022-07-06 15:12:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki