Małżeństwo przed miesiącem

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, wraz z uzasadnieniem o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa- złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

 • do wglądu, dokument tożsamości wnioskodawców,

 • pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

Opłaty:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 39,00zł.

 • zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

44892300080016730920000001

 • poprzez terminal płatniczy w kancelarii Urzędu Miasta.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka , Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29)679 54 50 wew. 437.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14dnia od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 

 

 

Wytworzył:
Wanda Wiśniewska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-10 10:07:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniaszek Edyta
(2022-07-04 13:09:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki