☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwienia sprawy:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wydział Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 7,

tel. (29) 679 54 43.

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1180 ze zm.).

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Po tym terminie licencje te tracą ważność.

Uwagi:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 -15 lat – 200 zł

 • powyżej 15 - 30 lat – 250 zł

 • powyżej 30 - 50 lat - 300 zł

 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.

 • Za zmianę wypisu pobiera się 5% opłaty za udzielenie licencji.

 • W przypadku utraty wypisu z licencji pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu/-ów uiszcza się przelewem na konto.

Nr konta na jaki należy dokonać opłaty: Bank Spółdzielczy, nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Wszelkie zmiany danych, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji – art.14 ustawy o transporcie drogowym.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek wraz z załącznikami:

 • oświadczenie o niekaralności,

  - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oświadczenie składa przedsiębiorca,

  - w przypadku spółki oświadczenie składa cały zarząd,

 • zaświadczenie o niekaralności z sądu opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i każdego kierowcy),

 • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu ustawowych warunków:

  - posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym,

  - brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),

 • kserokopia dowodu(ów) rejestracyjnego(ych) pojazdu(ów) z adnotacją TAXI,

 • wykaz kierowców – tylko w przypadku zatrudniania kierowców,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o zmianę i wydanie dodatkowego wypisu na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Oświadczenie o niekaralności członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy,

Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu ustawowych warunków

Wykaz pojazdów

Wykaz kierowców - tylko w przypadku zatrudniania kierowców

Wytworzył:
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-30 12:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-20 10:34:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389