☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Ostrów Mazowiecka, 10 września   2009r.
 
INFORMACJA
o pracy Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
jako organu wykonawczego miasta
w okresie między XXVII a XXIX sesją Rady Miasta.
 
Burmistrz, jako jednoosobowy organ wykonawczy miasta wydał następujące zarządzenia :
 1. Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków kwoty 721 zł w dziale 751.
 2. Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków kwoty 12 tys. zł. w dziale 851.
 3. Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na czerwiec 2009r.
 4. Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.  na mocy ww. Zarządzenia zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 48 042 zł w dziale 852 i 854 związku z otrzymanymi dotacjami.
 5. Zarządzenie Nr 59/2009 – pominięte /numer porządkowy nie został wykorzystany/.
 6. Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych tj.  MOSiR MOPS i MZOJO.
 7. Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie umorzenia należności dotyczącej przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Należność w wys. 89,83 zł i odsetki w wys. 2,59 zł.
 8. Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. Na mocy powyższego zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków  łącznej kwoty 22 300 zł w działach 600 i 854 .
 9. Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 15 lipca 2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego komunalnego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ul. Lubiejewskiej 2D w Ostrowi Mazowieckiej.
 10. Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
 11. Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków kwoty 25 500 zł w dziale 926.
 12. Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na lipiec 2009r.
 13. Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 22 lipca 2009r.w sprawie umorzenia odsetek dotyczących czynszu za lokal użytkowy  poł. przy ul. 11 listopada 7 / boks w hali targowej/ w wys. 414,07 zł .
 14. Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków  kwoty 27 500 zł. w dziale 852.
 15. Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 lipca 2009r w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
 16. Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków kwoty 262 897 zł. w dziale 852.
 17. Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i RIO informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r.
 18. Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia radzie Miasta i RIO informacji o przebiegu wykonania planów finansowych MDK i MBP za I półrocze 2009r.
 19. Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. Na mocy powyższego Zarządzenia dokonano przesunięć w planie wydatków łącznej kwoty 48 000zł. w działach 750, 754, 758 i 900
 20. Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na sierpień 2009r.
 21. Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 3 września 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Pocztowej 14/4 na rzecz najemcy wraz z częściami wspólnymi budynku oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.
 22. Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 3 września 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego poł. przy ul. 3 maja 48a/15 na rzecz najemcy wraz z częściami wspólnymi budynku oraz ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.
 23. Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 7 września 2009r w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu w Centrum Sportu i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej. 
 
 
I  Na naradzie w dniu  22 lipca  2009r. Burmistrz Miasta podjął następujące decyzje:
1.      Postanowił przeznaczyć następujące dofinansowanie:
-          400 zł. dla Koła Polskiego Związku Niewidomych na pokrycie kosztu wynajmu autokaru .
-          1000 zł. dla Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej na pokrycie kosztów dwóch transportów żywności.
-          1260 zł. dla Poradni Leczenia Uzależnień na sfinansowanie pobytu w Ośrodku Readaptacyjnym w Bielsku Białej podopiecznego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.      Wyraził zgodę na umieszczenie w działce nr 1688/49 przyłącza cieplnego do budynku mieszkalno – usługowego usytuowanego na działce 1693 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul Pocztowej.
3.      Wyraził zgodę na wzajemne rozliczenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości nr 4584/2 położonej przy  ul. Bielskiej i odszkodowania za drogi dz. nr 4584/3 i 4584/4.
4.      Określił warunki ewentualnego nabycia działek oznaczonych nr 2782/19 i 2782/26 z przeznaczeniem pod drogi publiczne: - poszerzenie ul. Na Polance i ul. Leśna.
5.      Zapoznał się z propozycją nowej nazwy ulicy znajdującej się w rejonie ul. Kameralnej  i Bagińskiej. Propozycja - ul. Waleczna-  zostanie skierowana do publicznej wiadomości, celem konsultacji a następnie zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
 
 
II. Na naradzie w dniu 19 sierpnia 2009r. Burmistrz Miasta podjął następujące decyzje.
 
 1. Postanowił przeznaczyć 2000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów do diagnozy i terapii, oraz materiałów obrazujących i promujących działalność placówki
 2. Zapoznał się z propozycjami nazwy nowej ulic poł. miedzy ul. Łamaną a ul. Wiśniową. Propozycje – ul. Błękitna lub ul. Majowa- zostaną podane do publicznej wiadomości celem konsultacji a następnie zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
 3. Nie zaakceptował propozycji nazwy nowej ulicy poł w obrębie ul. Sikorskiego i ul. Łącznej.  Polecił wystąpić do wnioskodawców o wskazanie nowej propozycji.
 4. Zaproponował  ZEC – owi przeniesienie na rzecz miasta w drodze darowizny, własności działek nr 355/2 i 356/8 o łącznej pow. 1896 m2 stanowiących drogę dojazdową do nieruchomości należących do Spólki.
 5. Wyraził zgodę na umieszczenie nad działką komunalną nr 4410/6 przewodu linii napowietrznej NN, bez odpłatności.
 
 
III Na naradzie w dniu 3 września 2009r. Burmistrz Miasta podjął następujące decyzje:
 1. Postanowił przeznaczyć następujące środki:
  1. 1500 zł dla PZW Koło Nr 41 Ostrów Mazowiecka na dofinansowanie kosztów organizacji zawodów „ X Mazowieckiego Spinningu Bugu „.
  2. ok. 250 zł dla Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Ostrowi Mazowieckiej na pokrycie kosztów przygotowania tradycyjnej grochówki dla uczestników obchodów rocznicy bitwy pod Pecynką.
 2. Ze względu na brak środków nie wyraził zgody na pokrycie kosztów /1 tys. zł./ wykonania kserokopii kroniki Klubu Seniora.
 3. Przychylił się do wniosku o wzajemne rozliczenie opłaty adiacenckiej związanej z podziałem działki nr 778 poł. przy ul. Kameralnej i odszkodowania za drogi.
 4. Zapoznał się z wnioskiem mieszkańców ul. Gródźki o zmianę jej nazwy. Propozycja zmiany nazwy np. ul. Koszykowa lub ul. Boczna, została skierowana do wiadomości publicznej a następnie przygotowany zostanie stosowy projekt Uchwały. 
 5. Wyraził zgodę na wymianę linii napowietrznej nad komunalną działką nr 12/19 przez Zakład Energetyczny, bez odpłatności.
 6. Wyraził zgodę na wykonanie zjazdu, na zasadach odpłatnej służebności, przez działki komunalne nr 1973/3 i 1978/16 do nieruchomości sąsiedniej poł. w rejonie ul. Ogrodowej.
 7. Polecił wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe dot. działki nr 1445 pol. przy ul. Północnej stanowiącej dojazd do sąsiednich nieruchomości.
 8. Zapoznał się z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy ul. 63 Rok 13a/4  w sprawie wykonania przyłącza i instalacji co i c w u na gaz. Inwestycja może zostać wykonana ze środków funduszu remontowego Wspólnoty,
 9. Przychylił się do wniosków mieszkańców w sprawie wykonania progów zwalniających w osiedlach Gałczyńskiego i Staffa oraz ul. Leśmiana.
 10. Odbył dyskusję na temat sytuacji prawnej miasta związanej z obiektem handlowym na pl. Waryńskiego.
 
 
IV Na naradzie w dniu 8 września 2009r. 2009r. Burmistrz Miasta podjął następujące decyzje:
 1. Przyjął i przekazał pod obrady XXIX sesji materiały informacyjne i projekty uchwał.
 2. Postanowił przeznaczyć 700 zł na sfinansowanie zajęć terapeutycznych 4 członków Klubu Abstynenta TANTAL.
 
 
Wytworzył:
Izabela Rejniak
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2009-11-02 10:31:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-08-01 13:41:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218