Ostrów Mazowiecka, 20 grudnia 2010r.
 
 
 
 
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach
III sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka VI kadencji 2010r. -2014r.,
która odbędzie się w dniu
29  grudnia 2010r. / środa  / o godz. 1300,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66
 
Proponowany Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie Protokołu z II sesji Rady Miasta. 
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/254/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
  6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2002 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
  7. Uchwała w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od odpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 2862 położonej w Ostrowi Mazowieckiej.
  8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Protokół z II sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta Hanna Zofia Sasinowska
Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2010-12-21 11:57:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2010-12-21 11:58:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki