Ostrów Mazowiecka 3 grudnia 2013r.

A-1.0002. 11 .2013

 

 

 Zawiadamiam, że XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r. / środa / o godz. 1300 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2013r.
 6. Dyskusja w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r.
 7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 10. Zajęcie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą Uchwałą Nr XLVII/228/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2013r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2014r.
 13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Zakończenie obrad.

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta zostanie dostarczony w odrębnym terminie.

Protokół z XLVII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodniczący Rady Miasta

 

Krzysztof Listwon

ad 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014r.

ad 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2014r.

Wytworzył:
Listwon Krzysztof
(2013-12-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-12-04 10:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-12-05 14:31:14)