Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu, części komputerowych i oprogramowania.

I. Opis przedmiotu i  zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka:
 1. Projektor Epson EB-485Wi z modułem Wireless LAN (ELPAP07)
 2. Switch CISCO SRW2048-K9
 3. ASUS Transformer Book T100TA-DK005H+ Pełny Pakiet Office Home & Student – 2szt.
 4. Części komputerowe:
 • Asus P8H77-V – 2szt.
 • Intel Core i7 3770 3,40 GHz BOX trzeciej generacji – 2szt.
 • Patriot ViperX 3RD DDR3 2x8GB 2133MHz CL11 XMP Red – 2szt.
 • LC-POWER 600w LC6600 V2.2,120mm,8-pin EPS,PCI-E,4x SATA – 2szt.
 1. Oprogramowanie komputerowe:
 • Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bit SP1 OEM PL – 2szt.
 1. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 2. Gwarancja: gwarancja producenta.
 3. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do czterech dni.
 5. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu, części komputerowych i oprogramowania”.

Oferty należy składać do dnia 03.03.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Formularz Oferty

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-02-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-02-26 13:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-02-26 13:26:53)