Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę szaf ubraniowych i ławeczek do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1  w Ostrowi Mazowieckiej”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup 18 szaf ubraniowych uczniowskich bhp typu L w rozmiarze 180x80x49cm (fronty w kolorze niebieskim, pozostałe części w kolorze szarym lub białym) do dwóch pomieszczeń przebieralni oraz 4 ławeczek do szatni (maksymalna długość ławeczki do 2m, siedzisko kolorze olcha; kolor stelaża - niebieski).

Szafy i ławeczki muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów szafek i ławeczek podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 20 sierpnia 2014r.;
 1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 4. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dla wszystkich części zamówienia: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
 2. Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa szaf ubraniowych i ławeczek do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1  w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 30.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 30.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 7453332,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 – Rzut Sali


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż wtoku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę szaf ubraniowych i ławeczek do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”, wpłynęły zapytania o następującej treści:

 1. Czy szafy ubraniowe typu L mogą być w rozmiarze 180x80x50 ?
 2. Jak mają wyglądać siedziska ławeczek?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad.1) Zamawiający dopuszcza szafy ubraniowe typu L w rozmiarze 180x80x50.

 

Ad.2) Zamawiający określając siedziska ławeczek ( kolor typu olcha), miał na myśli siedziska ławeczek drewniane  w kolorze olchy.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w ww. zakresie.

Ostrów Mazowiecka, dnia 24.07.2014r.

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-07-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-21 17:17:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-07-24 10:16:40)