Ostrów Mazowiecka, dnia 08 grudnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro).

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na dostawę i zakup trzech komputerów typu laptop i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół objętych projektem  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt nr POKL.09.01.02-14-001/14.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. Centrala (29) 679 54 50Fax. (29) 679 54 70

adres: zzp@ostrowmaz.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza 20.000 zł netto.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowych, nieużywanych, w pełni sprawnych i gotowych do użycia trzech komputerów typu laptop i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół objętych projektem „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Minimalne parametry określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach spełniających minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt pogrupowany według pakietów, o których mowa w załączniku nr 1 i zainstalować w niżej wymienionych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 2, w Zespole Szkół Publicznych nr1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2) Gimnazjum Publiczne Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

3) Gimnazjum Publiczne Nr 4, w Zespole Szkół Publicznych nr 2 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

4. Wykonawca wystawi odrębne faktury/rachunki dla każdego pakietu.

5. Całość obowiązków Wykonawcy jest określona w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin dostawy siedem dni od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia, dysponują osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczeniach zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:

1. Wnioskodawca powinien przedstawić następujące dokumenty: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W celu potwierdzenia posiadania powyższych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje wymagane w formularzu ofertowym oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100%.

IX. SPOSÓB OCENY

1. Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty

otrzymają liczbę punktów odpowiednio mniejszą z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 2 w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Termin ważności oferty wynosi 21 dni.

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wystawcę (osobę/osoby upoważnione).

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić: nazwę Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „Oferta na dostawę komputerów typu laptop i urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół objętych projektem „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

8. Projekt umowy stanowiący załącznik 3 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 16 grudnia 2014r. do godz. 11:00 - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, (decyduje data i godzina wpływu)

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. 103), w dniu 16 grudnia 2014 o godzinie 11:25

XIII. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub wyjaśnienia treści ofert.

2. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje każdego Wykonawcę, który złożył ofertę oraz przez umieszczenie informacji na własnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XV. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB

PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do Wykonawców w liczbie co najmniej 3 w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie, odpowiednio na adres, numer faksu lub adres e-mailowy potencjalnego Wykonawcy. Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ostrowmaz.pl oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.

5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (29) 679-54-33 lub mailem: zzp@ostrowmaz.pl

6. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce: Informacje Burmistrza Miasta> Ogłoszenia i Obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr1: Opis przedmiotu zamówienia (DOC, PDF)

3. Załącznik nr2-3: Formularz Ofertowy, Wzór Umowy (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-12-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-08 16:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-08 16:10:57)