Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

 Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody. Szczegółowy opis i wykaz ilości  na 2015 rok stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 3/ZC/2015

III. Zakres zamówienia:

 Zakres obejmuje zakup i dostawę.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne do 31.12.2015r z dostawami wg  bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu.

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr r3/ZC/2015 do pobrania na stronie Zamawiającego oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez  Wykonawcę.

 VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 21 stycznia 2015r do godz. 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Oferta na dostawę chemii basenowej MOSiR Trębickiego”.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2015r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 10:00 w pokoju nr 22.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. najniższa cena – 100%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

 2. w zakresie formalnym: Anna Jaroszewska tel. 29 645 21 34

 

Załączniki:

Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-01-08 15:00:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-01-08 15:18:36)