Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę herbaty.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa herbaty ekspresowej, czarnej, z zawieszką do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w następujących ilościach:
  1. Tetley Intensive Black Tea (100 Torebek-2g) 200g – 441 szt
  2. Tetley Intensive Black Tea (50 Torebek-2g) 100g– 3 szt
 2. Cena za herbatę, ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 3. Herbata musi być dopuszczona do obrotu na terytorium RP, w oryginalnym opakowaniu, posiadająca napisy wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przysłonięte innymi nadrukami lub obrazkami, oznakowanie w języku polskim. Powinna spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 4. Dostarczona herbata powinna zawierać co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do spożycia. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu czterech dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę herbaty”

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 19.01.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Pani Monika Czarnecka tel. (29) 679-54-35,
 2. Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Zał. Nr1: Formularz Oferty (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-01-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-01-09 15:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-01-09 15:46:44)