Zarządzenie nr 17 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe.

 Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

NAZWY ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecenie w formie wsparcia/ powierzenia zadania z zakresu:

 

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

8 000 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

6 000 zł

Kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7 982 zł

 

Kwoty, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

§2

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań, o których mowa w & 1 określone zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

- uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3) Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4) Przyznana dotacja zostanie przekazana na podany w ofercie rachunek bankowy.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a oferentem, zawarta w formie pisemnej.

6) Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta z przyczyn, o których mowa w pkt 6, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na zadanie realizowane przez inny podmiot wyłoniony w drodze dodatkowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8) Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ze zm).

10) Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

11) W przypadku gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, realizator zadania musi dokonać uzgodnień, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępuje od jego realizacji.

12) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł);

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania nie dotyczące okresu obowiązywania umowy,

w szczególności na pokrycie zobowiązań.

13) Zadania mają być zrealizowane dla mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka oraz powiatu ostrowskiego.

§3

TERMIN REALIZACJI ZADANIA.

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 winno być zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

§4

WYMAGANA DOKUMENTACJA.

1. Dokumenty podstawowe, które należy złożyć:

a) Dokładnie, kompletnie i czytelnie wypełniony formularz oferty o dotację, podpisany przez

osoby upoważnione (wymagane są podpisy wszystkich osób wymienionych i uprawnionych do reprezentacji podmiotu w trybie wskazanym w KRS lub dokumencie określającym status prawny podmiotu) – wersja papierowa.

b) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania- dokument poświadczający status prawny podmiotu ze wskazaniem sposobu reprezentacji oraz osób aktualnie upoważnionych do reprezentowanie podmiotu.

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

d) Statut organizacji.

e) Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2014.

2. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach- załącznik fakultatywny.

§ 5

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY.

1.Kompletne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.03.2015r do 24.03.2015r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

2. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu: www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce organizacje pozarządowe, stanowiącej jednocześnie załącznik do niniejszego zarządzenia.

Oferta, która wpłynie po terminie wskazanym w § 5 pkt 1 nie będzie objętą procedurą konkursową.

§6

TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY.

1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, która dokona wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań, w terminie do 30.03.2015r.

 Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy;

b) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem;

c) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu.

2. Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) prawidłowość kalkulacji kosztów,

c) proponowana jakość wykonania zadania,

d) kwalifikacje kadry,

e) spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym działań,

f) współfinansowanie realizacji zadania ze źródeł innych niż dotacja;

g) wkład oferenta w realizację zadania, w tym m.in. wkład wolontarystyczny, praca społeczna członków,

h) analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w latach poprzednich, jeżeli dotyczy.

 

§ 7

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM.

W roku 2014 zadania publiczne zostały zrealizowane na kwotę 39 700 złotych i przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wzór oferty

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-02-27)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-02-27 12:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-02-27 13:00:15)