Zarządzenie nr 26 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 4 § 1 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

 ,,12. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - symbol ABI”

2. w art.6 § 1 skreśla się ust. 8

3. w art. 6 dodaje się § 15 w brzmieniu:

 ,, § 15. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji

należą sprawy z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, a w szczególności:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez:

1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

 2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

 3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

 1. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyłączeniami przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych,
 2. zapewnienie, że do informacji chronionych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione oraz, że mogą one wykonywać wyłącznie uprawnione operacje i określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji,
 3. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia w systemie,
 4. określenie pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane,
 5. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 6. zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
 7. ewidencjonowanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 8. weryfikacja dopuszczenia użytkowników do przetwarzania danych, wprowadzenie rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych i informacji chronionych,
 9. szkolenia osób dopuszczonych do danej grupy informacji chronionych w tym zaznajomienie i przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami zawartymi w Polityce bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
 10. nadzór nad wykonaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
 11. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane.”

 § 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-31)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-04-02 14:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-04-02 14:38:05)