Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w piwnicy i na II piętrze budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej  w piwnicy i na II piętrze budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji.
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót oraz wzorze umowy. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w całym budynku. W ramach zamówienia Wykonawca:
  1. Zainstaluje system w piwnicy oraz na II piętrze, zaprogramuje i uruchomi system oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi (poz. 1-20 oraz 42-53 w załączonym przedmiarze robót);
  2. Na parterze oraz na I piętrze budynku wykona prace niezbędne do połączenia zgodnie z projektem elementów instalacji z II piętra z elementami znajdującymi się w piwnicy. (Prace należy wykonać w sposób umożliwiający późniejsze podłączenie elementów systemu na parterze oraz I piętrze w kolejnym etapie budowy systemu sygnalizacji);
  3. Po wykonaniu zamówienia sporządzi inwentaryzację powykonawczą z obmiarem robót w trzech egzemplarzach i przekaże ją Zamawiającemu;
  4. Przekaże kody dostępu do wszystkich poziomów  sterowania urządzeń zainstalowanych w obiekcie;
  5. Wykona inne niezbędne prace, konieczne do prawidłowego ukończenia zamówienia
  6. Będzie wykonywał bezpłatne przeglądy i konserwację systemu na warunkach określonych w umowie.
 3. Prace mogą być wykonywane wyłącznie poza godzinami pracy Urzędu tj. od godz. 16-ej do godz. 6-ej w dni powszednie oraz w piątki od godz. 16-ej do poniedziałku do 6-ej. Przed rozpoczęciem pracy w Urzędzie należy wykonać prace porządkowe umożliwiające pracę w czystości.
 4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość robót i dostaw koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę. Cena musi zawierać w sobie koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego, koszty wykonywania bezpłatnych przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę min. 90 000 zł (łącznie);
 2. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 100.000,00zł.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac polegających na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę min. 90 000 zł (łącznie);
 3. Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji”.

Oferty należy składać do dnia 01.06.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz prac (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF

5) Dokumentacja ZIP


Ostrów Mazowiecka, dnia 27.05.2015

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.05.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w piwnicy i na II piętrze budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji.

Treść prośby jest następująca:

W pkt 5.4.8. projektu instalacji SSP zapisano, iż sygnalizatory akustyczne SA-K7 rozplanowano w taki sposób, aby sygnał alarmu był bezpośrednio słyszalny ponad poziom szumów tła. Jednocześnie według oświadczenia projektanta, zawartego w załączonym do opracowania „Certyfikacie projektu”, zaprojektowana  instalacja sygnalizacji pożarowej jest zgodna z właściwymi zaleceniami Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14. W rozdziale A.6.6.2 w pkt c wymienionej specyfikacji jednoznacznie stwierdza się , iż jest niemożliwe, aby poziom natężenia dźwięku w pomieszczeniu był wystarczający, gdy najbliższe urządzenie alarmowe jest od tego pomieszczenia oddzielone przez więcej niż jedne drzwi. Takich pomieszczeń w całym obiekcie jest ponad trzydzieści. Oznacza to, że już tylko z tego względu zaprojektowana ilość sygnalizatorów jest kilkukrotnie zaniżona w stosunku do wymagań. Poza tym przy znamionowym natężeniu dźwięku sygnalizatora (100dB) i jego naturalnym zmniejszaniu się o 6dB na każde podwojenie się odległości nie jest również możliwe by w pomieszczeniach znajdujących się w odległości >8 m i oddzielonych od urządzenia tylko jednymi drzwiami poziom dźwięku osiągnął wymagane przepisami 65dB.

W związku z ewidentnym błędem w projekcie proszę o udostępnienie poprawionej dokumentacji i przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zalecenia Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14 są tylko wytycznymi jak należy projektować system. Projekt instalacji SSP został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i wieloletnim doświadczeniem projektanta według, którego ilość sygnalizatorów jest dobrana właściwie.

Projektant w czasie doboru ilości sygnalizatorów kierował się tym, że w pomieszczeniach piwnicy na stałe nikt nie przebywa, a w czasie, w którym ktoś będzie tam przebywał drzwi do pomieszczeń nie będą zamykane z uwagi na krótki czas przebywania w danym pomieszczeniu. Zaś na piętrze II pomieszczenia, które oddzielają od sygnalizatora więcej niż jedne drzwi to archiwa, dostępne tylko dla użytkowników pokoju obok którego się znajdują.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie pomieszczenia w budynku znajdujące się za drugimi drzwiami nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi system SSP został zaprojektowany właściwie.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-05-21 13:12:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-05-27 15:39:59)