Ostrów Mazowiecka, dnia 03 sierpnia 2015r.

AB.6740.6.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z  2013r., poz. 687 ze zmianami), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) oraz  upoważnienia Starosty Ostrowskiego  Nr 1/2010 z dnia 15 lutego 2010r., zawiadamiam, że w dniu 26.05.2015r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Traugutta od km 0+000 do km 0+276 (kilometraż projektowy ) wraz z budową kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 2972, 2941/1, 3055/2, 5407/8, 2949/1, 2950/1, 2952/1, 2953/1, 2954/1, 2955/1, 2960/1, 2963/1, 2964/1, 3054/1w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka, w jednostce ewidencyjnej Ostrów Mazowiecka.

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki pasów drogowych:

    2972, 2941/1, 5407/8, 3055/2.

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

Pow.

Działki w [ha]

Właściciel

Działki po podziale pozostające własnością dotychcza sowych właścicieli

Działki przechodzące z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow. działki w [ha] przechodząca na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2949

0,0820

1/2 Malka Bogdan

1/2 Malka Elżbieta

2949/2

2949/1

0,0044

2.

2950

0,8501

1/2 Kalinowska Irena Janina

1/2 Kalinowski Mirosław

2950/2

2950/1

0,0069

3.

2952

1,0667

Każucha S-cy Stefana,

Każuch Stefania

2952/2

2952/1

0,0076

4.

2953

1,0446

Godlewski Jerzy

2953/2

2953/1

0,0078

5.

2954

0,9492

Matejko Robert

2954/2

2954/1

0,0065

6.

2955

0,9962

Brzostek Janusz

2955/2

2955/1

0,0035

7.

2960

1,0151

Brzostek Beata Maria,

Brzostek Waldemar

2960/2

2960/1

0,0015

8.

2963

1,6273

Brzostek Beata Maria

2963/2

2963/1

0,0192

9.

2964

0,6168

Każuch Stefania

2964/2

2964/1

0,0096

10.

3054

0,0502

wd. Przastek Mieczysław,

Przastek Cecylia

3054/2

3054/1

0,0020

 

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Jednocześnie na podstawie art. 11d ust. 6 pkt. 2 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze), w terminie 14 dni po okresie wywieszenia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz zamieszczenie na stronie internetowej  miasta, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrowskiego: www.bip.powiatostrowmaz.pl

 

z up. STAROSTY

/-/ Stanisława Figaj

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

Wytworzył:
Stanisława Figaj
(2015-08-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-08-06 12:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:33)