Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych gaśnic przenośnych,  stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych gaśnic przenośnych,  stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 66, w sposób gwarantujący ich             sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności: Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010r. ( Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Za wykonywanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych Zamawiający uważa okresowe, zgodne  z przepisami prawa i zasadami określonymi w: Polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producenta, sprawdzenie stanu technicznego mające na celu dopuszczenie urządzeń przeciwpożarowych do użytkowania.

Wykonawca potwierdzi na każdej gaśnicy dokonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Wykonawca przedstawi protokół przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych zawierający zakres wykonanych prac oraz datę kolejnego przeglądu.

Ilość i rodzaj gaśnic:

GP 1 - 1 sztuka, GP 6 - 15 sztuk, GS-5 – 1 sztuka, GSE- 1 sztuka

Producent: GAZ- TECH Grodków

Data produkcji gaśnic: II i III kwartał 2014 roku

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie:

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego oraz wykonaniu czynności konserwacyjnych sprzętu przeciwpożarowego.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2015r.

4. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza oferty należy załączyć:

  1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
  2. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie usługi polegającej na wykonaniu  przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych sprzętu przeciwpożarowego.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych gaśnic przenośnych”.

Oferty należy składać do dnia 21.08.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-77
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pani Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty (DOC, PDF)

Załącznik nr 2 – Wykaz Usług (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-08-13 16:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-08-13 16:07:49)