OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr IX/51/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka, obejmującej działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25 (powstałe w wyniku podziału działki nr 2200/19), 2458/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 2458), położone w rejonie ulicy Parcelacyjnej i ulicy Spacerowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka pokój nr 111 oraz mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2015 r.  w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka lub na adres Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail poczta@ostrowmaz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r., o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Burmistrz

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-08-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-02 14:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-09-02 14:20:07)