Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wycinkę i usunięcie 39 drzew z pasów drogowych i 46,6 m² krzewów bzu lilaka na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince i usunięciu 39 drzew z pasów drogowych 46,6 m² krzewów bzu lilaka na terenie miasta Ostrów Mazowiecka tj.:
 • Pas drogowy ul. Piłsudskiego - świerk pospolity o obwodzie 55 cm,
 • Pas drogowy ul. Widnichowskiej - świerk pospolity o obwodzie 59 cm,
 • Pas drogowy ul. Lubiejewskiej – lipa drobnolistna o obwodzie pnia 81 cm, 94 cm,
 • Pas drogowy ul. Na Polance – sosna pospolita o obwodzie pnia 124 cm,
 • Pas drogowy ul. Prusa – jesion wyniosły o obwodzie pnia 161 cm,
 • Pas drogowy ul. Sportowej – jarząb pospolity o obwodzie pnia 49 cm, 69 cm,
 • Pas drogowy ul. Batorego- klon jesionolistny o obwodzie pnia 137 cm, 198 cm,
 • Pas drogowy ul. Kalinowej – sosna pospolita o obwodzie pnia 70 cm,
 • Pas drogowy ul. Wileńskiej – wiąz pospolity o obwodzie pnia 123 cm,
 • Skwer zieleni ul. Widnichowska/Warchalskiego – topola spp. o obwodzie pnia 159 cm,
 • Pas drogowy ul. Brokowskiej – klon jesionolistny o obwodzie 96 cm, jesion wyniosły o obwodzie 87 cm, 88 cm,
 • Pas drogowy ul. 3 Maja – jesion wyniosły o obwodzie pnia 140 cm, 156 cm, głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 101 cm,
 • Pas drogowy ul. Warszawskiej – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 164 cm, jesion wyniosły o obwodzie pnia 116 cm, 106 cm, 94 cm, 115 cm, 164 cm,
 • Pas drogowy Armii Krajowej – wiąz pospolity o obwodzie pnia 116 cm, 171 cm, 189 cm, 190 cm, 190 cm, 200 cm,
 • Pas drogowy ul. Brzozowej – sosna pospolita o obwodzie pnia 93 cm, 88 cm, 79 cm, 32 cm, 76 cm, czeremcha zwyczajna o obwodzie pnia 35 cm, 29 cm, 38 cm,
 • Pas drogowy ul. Zachodnia - usunięcie 46,6 m² krzewów bzu lilaka.
 1. Zakres prac obejmuje:
 • wycinkę 39 drzew z frezowaniem pni na głębokość 10 cm – przy frezowaniu pni. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren otaczający pień pod względem BHP, usunąć gałęzie, kamienie oraz zbędne płyty betonowe, odkopać ziemię od pnia,  wyrównać ziemię po wyfrezowaniu pniaka,
 • oczyszczenie terenu po wycince z liści, gałęzi i resztek pni.
 1. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno w cenie 45,49 zł brutto za m3 drewna (zgodnie z cennikiem Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka). Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drzewa będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 2. Wykonawca powinien:
 • przy wycince metodą alpinistyczną - dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu niezbędnego do wycinki drzew metodą alpinistyczną,
 • przy wycince z użyciem podnośnika koszowego - dysponować co najmniej: jednym podnośnikiem koszowym i jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego.
 • dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarz-drwal,
 • wykonywać prace przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew tj.: pilarką spalinową, frezarką, rębakiem,
 • wykonać prace rzetelnie i terminowo zgodnie z przepisami prawa, bhp, ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego,
 • uporządkować teren po wykonaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia,
 • być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem Wykonawcy.
 1. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2015 roku.
 3. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających: spełnienie warunku dysponowania osobami posiadającym uprawnienia pilarz-drwal/ uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego.
 3. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówieniazałącznik nr 3

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wycinkę i usunięcie 39 drzew z pasów drogowych i 46,6 m² krzewów bzu lilaka na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 27.10.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert PDF
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Wykaz Osób i Narzędzi (DOC, PDF)
 4. Wzór Umowy PDF
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-10-19)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-19 15:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-19 16:01:47)