Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowiska członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego

Miasta Ostrów Mazowiecka

 

         Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że w terminie do dnia 15  grudnia  2015 r. prowadzony jest nabór na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego, dla których Miasto Ostrów Mazowiecka jest jedynym udziałowcem.

 

1. Wymagania.

a). Wymagania konieczne (minimalne), które powinien spełniać kandydat na stanowisko członka rady nadzorczej:

 • zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.), bądź przedstawienie dokumentu potwierdzającego zwolnienie kandydata z obowiązku zdawania egzaminu, o którym mowa powyżej,
 • co najmniej 3 – letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową lub obsługą prawną lub zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

b). Wymagania preferowane, które będą stanowiły dodatkowy atut kandydata:

 • wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Kandydaci na członka rad nadzorczych, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
 • CV wraz z przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej,
 • kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek, wskazanych w pkt. 1 lit. a) niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 •  zgłoszenia i oświadczeń stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka na członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Ostrów Mazowiecka), urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka rady nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 – j.t.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a. wyżej wskazanej ustawy.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści niniejszego ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r., do godz. 16:00.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3. Maja 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, z dopiskiem na kopercie „Rady nadzorcze”.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się:

a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,

b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych,

 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
 2. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. O rozstrzygnięciu kandydaci zostaną powiadomieniu listownie.

            Informacje uzupełniające:

 1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
 2. Kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem;
 3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Załacznik

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-05)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-11-05 12:49:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-11-10 10:54:59)