Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Budowa ulicy Zagłoby w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zadanie pn.: Budowa ulicy Zagłoby w Ostrowi Mazowieckiej (bez zjazdów).

1) Parametry dla budowy drogi :

 • ulica klasy D pieszo-jezdna,
 • szerokość jezdni 5,50 m,
 • prędkość projektowa 40 km/h,
 • kategoria ruchu KR 1,
 • przekrój uliczny daszkowy 2%,

Jezdnia:

 • betonowa kostka brukowa typu „HOLLAND” grub. 8cm – szara na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25cm
 • warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm,
 • obustronny ściek z betonowej kostki brukowej kolor szary grub. 8cm,
 • obramowanie krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,

2) Branża sanitarna: Wody deszczowe będą odbierane przez wpusty uliczne i odprowadzane do studni chłonnych. Zakres rzeczowy:

 • przykanaliki deszczowe o średnicy Ø 200mm z rur PVC – 7,70 mb,
 • studzienki ściekowe Ø 500 mm z wpustami ulicznymi na zawiasach – 2,0 kpl,
 • dwie studnie chłonne Ø 1200 mm i wys. 3200 m z kręgów betonowych.

3) Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: kable energetyczne niskiego napięcia, kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna, wodociąg. Przed rozpoczęciem robót drogowych należy wybudować kanalizację deszczową.

4) Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty.

5) Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji (zał. nr 3).
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu.. Załączony do ogłoszenia o zamówieniu przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie załączonej dokumentacji.
 4. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 1. Wybrany w postepowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 6 pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 4. Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 6 pkt 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2015r.
 2. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami:
 • kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym,
 • osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,

- wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 95% ,

2) okres gwarancji i rękojmi –5%.

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

2) Okres gwarancji i rękojmi:

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga

gdzie:

 - Gof - Okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie

 - Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące 60 miesięczny i dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają taką samą, maksymalną liczbę punktów.

 1. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem:  „Oferta na Budowę ulicy Zagłoby w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 26.11.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 26.11.2015r.o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Marek Loba , Pan Janusz Borawski, tel. (29) 679-54-64
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Osób (DOC, PDF)

3) Dokumentacja ZIP

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-18 16:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-18 16:29:22)