Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 74-533-32

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę 38 stolików uczniowskich dwuosobowych z regulacją wysokości 2-5, 70 krzesełek uczniowskich z regulacją wysokości 3-4 oraz 6 krzesełek uczniowskich o wysokości 2 do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
 1. 38 stolików uczniowskich dwuosobowych typu WIKTOR z regulacją wysokości 2-5; rura okrągła 35mm i 25mm, stelaż zielony, blat płyta laminowana 18mm w kolorze olcha, blat 1300x500;
 2. 70 krzesełek WIKTOR z regulacją wysokości 3-4; rura okrągła 35mm i 25mm, stelaż żółty, siedzisko i oparcie wykonane jest z lakierowanej sklejki liściastej
 3. 6 krzesełek JUNIOR wysokość 2, stelaż żółty, rura okrągła 28mm, siedzisko i oparcie wykonane jest z lakierowanej sklejki liściastej
 1. Termin wykonania zamówienia: do 18 grudnia 2015r.;
 1. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty– załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
 2. Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem:„Zakup i dostawę stolików i krzesełek uczniowskich do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1”.

Oferty należy składać do dnia 07.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 07.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-33-32,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załaczniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty, Oświadczenie, Wzór Umowy (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2015-11-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-27 15:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-27 15:34:08)