Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Dz. U z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający :

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel.29 645 21 31.

II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Monitoring lokalnego systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3 oraz obiektu Kortów przy ul. 3 Maja – całodobowo 7 dni w tygodniu poprzez aktywne prowadzenie obserwacji sygnału odbieranego z obiektu, oraz w przypadku otrzymania sygnału o alarmie, powiadomienie o nim Zamawiającego i wysłanie grupy interwencyjnej. Dozór fizyczny obiektu Ogródka Jordanowskiego – codziennie w godzinach: od 22:00 do 6:00 tj. 8 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu – w tym czasie obiekt będzie zamknięty i niedostępny dla klientów.
 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres roczny od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r .

 4. Ceny podane w ofercie obowiązywać będą podczas trwania umowy i nie ulegną zmianie.

 5. Wykonawca zapewni odzież roboczą swoim pracownikom z widocznym logo firmy, pojazdy użyte do realizacji zamówienia również posiadać powinny logo firmy.

 6. Za wypadki i szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac odpowiada Wykonawca.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, wszystkie wykorzystywane materiały powinny posiadać atesty.

 8. Montaż i serwis niezbędnych nadajników i urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

III. Zakres zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni gotowość i interwencje wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego załóg patrolowo interwencyjnych, które podejmą działania ochronne po każdym zgłoszeniu alarmowym i każdym zagrożeniu wykrytym podczas monitorowania.
 2. Dojazd do chronionego obiektu odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 5 minut od czasu zaalarmowania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru dotyczącego zaistniałych zdarzeń dotyczących obiektu (kradzieże, wandalizm, trwałe uszkodzenia, usterki, rozboje itp.) oraz bezpłatne udostępnienie rejestrów i bilingów Zamawiającemu na każde żądanie, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach i codzienne przesyłanie drogą elektroniczną protokołów, a także sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych prac.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów, szczególnie w godzinach nocnych.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres roczny do 31.12.2016 r.
 2. Płatność za usługę w poszczególnych miesiącach nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT na każdą pozycję usługi tj.
 • monitoring sygnału alarmowego w budynku MOSiR ul. Warchalskiego 3 – stawka miesięczna
 • monitoring sygnału alarmowego w budynku MOSiR Korty ul. 3 Maja – stawka miesięczna
 • dozór fizyczny Ogródka Jordanowskiego – stawka godzinowa

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (załącznik Nr 3 do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka).

 4. Oferta powinna być wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie), opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadanych na terenie Ostrowi Mazowieckiej grupach interwencyjnych, przedłożyć informację o ilości osób przewidzianych przez

 Wykonawcę do realizacji usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

 6. Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie ochrony, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata - w tym okresie (np. list referencyjny).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickeigo 10 do sekretariatu do dnia 29 grudnia 2015r

 do godziny 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na ochronę MOSiR”

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 10:00 w pokoju nr 1-36.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

 2. Doświadczenie, wiedza i skuteczność – 20 %

 3. Do wykonania zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 1. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 VIII. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49
 2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 34

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oświadczenie

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-12-21)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-12-22 14:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-12-22 14:26:30)