Ostrów Mazowiecka dnia 21.12.2015 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTWartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).
I.    Zamawiający:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10
NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31
II.    Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa serwisowa oraz konserwacja stacji transformatorowej 15kV, w skład której wchodzą dwa transformatory oraz rozdzielnica średniego napięcia (transformatory, okablowanie, oszynowanie 15kV wraz z pomiarami określonymi odpowiednimi przepisami). Szczegółowy opis i zakres czynności stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 14/ZC/2015.
III.    Zakres zamówienia:
Zakres obejmuje opiekę serwisową, konserwację oraz pomiary stacji transformatorowej  i rozdzielnicy średniego napięcia wraz z okablowaniem i oszynowaniem.
IV.    Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
1.    Termin realizacji zamówienia: Obsługa serwisowa w 2016 roku.
2.    Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na wskazany rachunek bankowy. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym wg zawartej umowy.
V.    Opis sposobu przygotowania oferty:
1.    Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, podatek VAT, wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).
2.    Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (w załączeniu)
3.    Do oferty powinno być dołączone oświadczenie (w załączeniu), że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje.
4.    Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
VI.    Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć pocztą, osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 do sekretariatu lub na e-mail: c.piechowicz@mosir.ostrowmaz.pl do dnia 29 grudnia 2015 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta na konserwacje stacji transformatorowej”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 1-36.
Zamawiający zastrzega sobie sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VI. Kontakt z Wykonawcą
 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:
1.    w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 029 645 21 49
2.    w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 029 645 21 34

Załączniki:

Specyfikacja techniczna

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oświadczenie

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-12-21)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-12-22 14:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-12-22 14:34:34)