OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych

 

Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 r, poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR na działkach o nr ewidencyjnych: 4541/7 i 4542/2 w obrębie nr 0001 Ostrów mazowiecka, przy ul. Stanisława Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej" oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Powyższe przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust.1 pkt 59 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Jednocześnie zawiadamia się, że Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka postanowieniem GKS.604.7.2016 z dnia 16.05.2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to kończy postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 7 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66. w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-05-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 13:31:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-05-17 13:45:42)