Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kogo dotyczy

Obywateli RP powracających z zagranicy

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP,

- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 4

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Obywatel Polski, który wyjeżdża poza granice RP – bez zamiaru stałego pobytu – na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci:
  a) papierowej
  b) eletronicznej
  c) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji

 3. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Wytworzył:
Ewa Dziurda
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 14:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Dziurda
(2022-07-01 09:44:05)