Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski w mieście Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska ( działka drogowa nr ewid. 4413) w km 44+580 str. prawa na teren działki nr ewid. 3830/6 (zgodnie z załączonym schematem)  wraz z przygotowaniem wniosku do zgłoszenia.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski w mieście Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska ( działka drogowa nr ewid. 4413) w km 44+580 str. prawa na teren działki nr ewid. 3830/6 (zgodnie z załączonym schematem)  wraz z przygotowaniem wniosku do zgłoszenia.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

1)uzgodnienie geometrii zjazdu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – Departament Nieruchomości i Infrastruktury w Warszawie,

2) uzgodnienie konstrukcji zjazdu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

3) szerokość zjazdu nie mniejszą niż 5,00m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,50m i nie większa niż szerokość jedni na drodze,

4) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu nie mniejszej niż 5,0m

5) przebudowę infrastruktury technicznej tj.: w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

3. Dokumentacja powinna zawierać:

1) projekty budowlano – wykonawcze:

  1. branża drogowa- 6 egz.,

2) projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,

3) projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,

4) przedmiar robót - 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 2 egz.,

7) informacje BiOZ – 2 egz.,

8) mapę do celów projektowych,

9) mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót,

10) uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów

zjazdu publicznego lub jego zabezpieczenia,

11) wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem wniosku do zgłoszenia robót budowlanych.

12) inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

  1. dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej,
  2. dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
  3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie lokalizacji zjazdu publicznego, konstrukcji nawierzchni oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016, poz.209) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 20016r.poz. 65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2016r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej ( osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie zamawiającego ( Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznika nr 1 do zapytania. Do formularzu należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 2) – w szczególności  dysponowaniu projektantami branży drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Oferta powinna opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem:” Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski w mieście Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska ( działka drogowa nr ewid. 4413) w km 44+580 str. prawa na teren działki nr ewid. 3830/6 wraz z przygotowaniem wniosku do zgłoszenia”

Oferty należy przesłać do dnia  15.06.2016r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 15.06.2016r. do godz. 11.20. (Sala Konferencyjna)

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-06-07)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-07 15:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-06-07 15:49:26)