Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 czerwca  2016 roku

w sprawie wyników otwartego konkursu na wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

"Ochrona zabytkowego budynku „Jatek”  i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych"

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz art. 28a  ust. 4 pkt 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383)  ogłasza się co następuje:

 

 

Do wspólnej realizacji projektu "Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 został wybrany następujący podmiot:

 

  1. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Drewnowo- Ziemaki 17,
    07-325 Boguty Pianki. Zakres działań w ramach realizacji projektu:
  1. Cykliczne spotkania Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty
  2. Promocja realizacji projektu "Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych"

 

Partnerstwo z ww. podmiotem będzie realizowane na podstawie umów i będzie miało charakter niefinansowy.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-06-24)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-06-24 15:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-06-24 15:47:55)