Samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego - Koordynator do spraw kancelaryjnych

realizuje zadania w zakresie:

1) nadzorowanie prawidłowego wykonywania przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

2) prowadzenie archiwum zakładowego:

a) przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) dokonywanie przeglądów dokumentów i występowanie z wnioskami o ich brakowanie,

c) udostępnianie, zgodnie z przepisami, dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,

d) załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwalnych,

e) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

f) zapewnienie prawidłowego zniszczenia dokumentacji wybrakowanej z zasobów Archiwum Zakładowego,

g) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego;

3) przeprowadzanie innych spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących archiwum zakładowego

Wytworzył:
Renata Stepnowska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-08-31 12:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-17 13:22:53)