Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 02  września  2016 roku

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od września do grudnia 2016 r. Programu polityki zdrowotnej „Ostrów Mazowiecka- dla poprawy życia mieszkańców”

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od września do grudnia 2016 r. Programu polityki zdrowotnej „Ostrów Mazowiecka- dla poprawy życia mieszkańców” przeprowadzonego na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) oraz art.114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta od Ewa Bożena Zadroga Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna i Lekarska MEDI DENT.

Złożona oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. W związku z powyższym ww. podmiotowi zostanie zlecona realizacja Programu w zakresie określonym w postępowaniu  konkursowym. Ogólna wartość umowy zawartej  z ww. podmiotem wyniesie 37813,30 zł. (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzynaście 30/100)

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-09-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-09-02 11:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-09-02 11:40:35)