OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy, oraz uchwałą  Nr XXII/156/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zmieniającą uchwałę Nr VIII/36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka, (obejmującej działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25, położone w rejonie ulicy Parcelacyjnej i  ulicy Spacerowej w Ostrowi Mazowieckiej) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.10.2016 r. do 02.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, pok. nr 111 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.bip.ostrowmaz.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. w  siedzibie Urzędu Miasta ( Sala Konferencyjna I p.) o godz. 10.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi do projektu studium oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub e-mail:  rewitalizacja@ostrowmaz.pl z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Załączniki:

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka - Część I Uwarunkowania

Mapa - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (plik jpg ok. 18MB)

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka - Część II Kierunki i polityka przestrzenna

Mapa - kierunki i polityka przestrzenna (plik jpg ok. 7MB)

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka obejmująca działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2200/17, 2200/18, 2200/24, 2200/25,  położone w rejonie ulic Parcelacyjnej i Spacerowej - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

Schemat 5

Schemat 6

Schemat 7

Schemat 8

Schemat 9

Schemat 10

Wytworzył:
(2016-10-03)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-10-03 15:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-10-10 16:03:48)