Ostrów Mazowiecka, dnia 2016-10-06

AB.6740.6.11.2016

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

            Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, iż w dniu 2016-10-05 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2016-05-13 (uzupełnionego w dniu 2016-06-03), została wydana decyzja nr 8/16 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie ulicy Zachodniej w Ostrowi Mazowieckiej w km 0+000,00 - 0+417,70 oraz odcinek ulicy KDD 153 (długość 55,7m) i KDD 256 (długość 82m) wraz z budową kanału deszczowego do ulicy Wileńskiej, na działkach nr ew. 1453, 1447/6, 1446/30, 1446/13, 1446/27, 1446/11, 1446/18, 1446/15, 1443/13, 1447/3, 1446/22, 1474/2, 3900/2, 1446/7, 1446/33, 1448/1, 1451/1, 1452/1, 1454/1, 1458/1, 1466/1 i 1467/1 w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka, jednostka ew. Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki przynależne do pasa drogowego:

1453, 1447/6, 1446/30, 1446/13, 1446/27, 1446/11, 1446/18, 1446/15, 1443/13, 1447/3, 1446/22, 1474/2, 3900/2.

2. Działka nie podlegająca podziałowi, w której połowa udziałów przechodzi z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka: 1446/7.

3.  Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: 1446/33, 1448/1, 1451/1, 1452/1, 1454/1, 1458/1, 1466/1, 1467/1.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

 Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz

 Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

1446/28

1446/34

1446/33

0,0255

2.

1448

1448/2

1448/1

0,0108

3.

1451

1451/2

1451/1

0,0089

4.

1452

1452/2

1452/1

0,0082

5.

1454

1454/2

1454/1

0,0043

6.

1458

1458/2

1458/1

0,0007

7.

1466

1466/2

1466/1

0,0025

8.

1467

1467/2

1467/1

0,0100

 

4. Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej , niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości: 1452/2 i 1446/34.

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

   Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze).

    Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

STAROSTA

/-/ Zbigniew Kamiński

Wytworzył:
Zbigniew Kamiński
(2016-10-06)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-10-12 15:05:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)