Ostrów Mazowiecka, dn. 03.11.2016 r.

ŚGL.6341.3.2016

I N F O R M A C J A

Na  podstawie  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca  2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),

informuję,

że w dniu 24.10.2016 r. na wniosek Pełnomocnika Pana Łukasza Kozak - Nadzory Budowlane i BHP Łukasz Kozak, ul. Korczaka 2a/8, 10-086 Olsztyn, z dnia 20.10.2016 r., - działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (znak: OPH.0052.3.2016 z dnia 06.09.2016 r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. pięciu studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm na działkach o nr ew.: 2840, 2847, 2867 i 2874 obręb Ostrów Mazowiecka,
  2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni jezdni, nawierzchni utwardzonych przyległych i dachów o łącznej powierzchni zlewni F = 0,235 ha do gruntu przez projektowane studnie chłonne w łącznej ilości Qśr.d = 3,90 m3/d,

w związku z budową dróg miejskich, tj. ulicy Lechonia, Tetmajera i Morcinka w Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, można zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51 (pokój nr 14 w godz. od 8.00 – 16.00 we wszystkie dni robocze).

            Uwagi i wnioski wniesione po ww. terminie, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

z up. Starosty

mgr inż. Adam Brzózka

Naczelnik Wydziału

Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2016-11-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-11-15 14:08:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)