ZARZĄDZENIE NR 147/2016
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 18 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Miasta Ostrów Mazowiecka z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku.


§ 2.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3.


Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 147/2016 - Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Wzór oferty

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-11-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-11-18 15:46:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-11-21 13:56:33)